Nowości
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 1
Współczesny wywiad HUMINT : mało mówić, dużo słuchać, widzieć wszystko
Informacja i psychologia na wojnie nowej generacji
Rola terenowych organów administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce
Narodowa kultura bezpieczeństwa i obronności : psychologiczne i aksjologiczne komponenty bezpieczeństwa formacji mundurowych