New items
Przewodnik opracowywania rozprawy doktorskiej w naukach o zarządzaniu
Prawo administracyjne : zbiór przepisów 2023 : Kodeks postępowania cywilnego ; Ordynacja podatkowa ; Samorządowe kolegia odwoławcze ; Postępowanie egzekucyjne w administracji ; Prawo o ustroju sądów administracyjnych ; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ; Koszt i opłaty
Pauza strategiczna : Polska wobec ryzyka wojny z Rosją
Coachingowy model zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2022. Cz. 1-ANEKS 1